You are here:   Home เกี่ยวกับสำนักงาน ผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร 57
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Tuesday, 19 July 2011 07:16 administrator

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
9สิงหาคม 2554 -18มกราคม 2555


วันเดือนปีเกิด :
21 ธันวาคม 2494

การศึกษา :
- พ.ศ. 2513 : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- พ.ศ. 2514 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2517 : ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ B.Sc. (Econ.) จาก London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2520 : ประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง The Fellow of Chartered Accountants สถาบันการสอบบัญชีของประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2544 : หลักสูตร Senior Managers in Government ที่John F. Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน :
- ส.ค. พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2554 : เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- พ.ศ. 2536 : ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2541 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2545 : รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอื่น :
- กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กระทรวงพาณิชย์)
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
- กรรมการในคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- พ.ศ. 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 08:52

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome