You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติ CABNET
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แนวปฏิบัติ CABNET

Saturday, 09 July 2011 11:05 administrator

CABNET คืออะไร? : CABNET มาจากคำว่า CABINET NETWORK คือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรีในกระบวนการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลคณะรัฐมนตรี โดยเป็นระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง
???? สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการประสานงานกับกระทรวง กรม หน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์จะนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา การนำเสนอเรื่องและข้อมูลในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีแต่ละท่านไม่ต้องถือเอกสารจำนวนมากมาประชุม และในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถอ่านรายละเอียดและพิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะประชุม
???? 3.ระบบงานจัดเก็บและสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี? : ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว มติคณะรัฐมนตรีจะจัดเก็บในระบบงานจัดเก็บมติคณะรัฐมนตรี โดยภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีได้จากระบบงานนี้

CABNET ที่จะมีขึ้นในประเทศไทย? :? เพื่อให้ภารกิจของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีทั้งระบบดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำระบบ CABNET เข้ามาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้ครบทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่
???? 1.กระบวนการวางแผนการเสนอเรื่อง? :? หน่วยงานที่มีความประสงค์จะนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถวางแผน คำนวณระยะเวลาและประมาณการได้ว่าเรื่องของตนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อใด เนื่องจากจะเห็นกระบวนการทั้งหมดภายในระบบ CABNET
???? 2.การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี? :? หน่วยงานที่มีความประสงค์จะนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถตรวจสอบความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบความเห็นไปมาระหว่างหน่วยงาน จนกระทั่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถรวบรวมความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ว่าขัดแย้งกันหรือไม่ แล้วจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านทางระบบ CABNET
???? 3.การแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี?? :? เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปยังคณะรัฐมนตรี (ปคร.) ของหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผ่านระบบCABNET
???? 4.การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี?? :? ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างไรในแต่ละเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือรับทราบผ่านระบบ CABNET
????? ทั้งนี้ ระบบ CABNET จะเป็นระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง โดยจะจำกัดผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ และการเข้าสู่ข้อมูลของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามอำนาจหน้าที่

CABNET? เริ่มต้นอย่างไร : โครงการ CABNET เริ่มต้นเมื่อปี 2547 จากโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทยกับ Department of Prime Minister and Cabinet ของออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2548 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาระบบ CABNET เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย และระบบนี้จะนำมาทดลองใช้ร่วมกันของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานนำร่อง ประมาณเดือนมีนาคม 2553

ทำไมต้องมีระบบ CABNET? :? ระบบ CABNET ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
???? 1.ปัญหากรณีเรื่องที่ส่วนราชการเสนอไม่เป็นไปตามแนวทางที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กำไหนไว้ รวมทั้งประเด็นของเรื่องและรูปแบบของบันทึกไม่ชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้จะแก้ไขได้โดนการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน หรือ Template ในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
???? 2.ปัญหากรณีการประสานขอความเห็นในเรื่องเร่งด่วนมีเวลาจำกัด การส่งวาระการประชุมล่าช้า และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานล่าช้า สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งแจ้งผลการอนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายเรื่องทำให้ส่วนราชการทราบล้วงหน้า และสามารถประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความเห็นได้ทันการณ์

CABNET มีประโยชน์อย่างไร? :
???? 1. คณะรัฐมนตรี ได้รับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมเร็วขึ้น โดยจะได้รับแจ้งข้อมูลทันทีที่มีการจัดเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระ
???? 2.ส่วนราชการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การเสนอเรื่อง เสนอความเห็น ประสานข้อมูล ตรวจสอบสถานภาพเรื่อง สืบค้นข้อมูล สะดวกรวดเร็วขึ้น
???? 3.การจัดทำเรื่องเป็นระบบมากขึ้น โดยการใช้ Template หนังสือประเภทต่าง ๆ เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น
???? 4.ทุกฝ่ายประหยัดมากขึ้น เพราะลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม-ผลิต-จัดส่งเอกสารการประชุม

รูปแบบการทำงานของระบบ CABNET? :?? ระบบ CABNET จะครอบคลุมการทำงานทุกขั้นตอนในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่การวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานต่าง ๆ การเสนอเรื่อง การเสนอความเห็น การเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ?? การแจ้งวาระการประชุม การจัดทำและแจ้งมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยระบบ CABNET จึงมีการทำงาน 3 ระบบหลัก ดังนี้
???? 1.ระบบสารบรรณ เพื่อรองรับการรับส่งเอกสาร
???? 2.ระบบ Work Flow เพื่อรองรับการติดตามสถานภาพหรือความก้าวหน้าของเรื่องและประสานการดำเนินงาน
???? 3.ระบบ Search Engine เพื่อรองการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ
???? ทั้งนี้ เอกสารส่วนราชการที่อยู่ในระบบจะสร้างในรูปแบบ Microsoft Word Document Template ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการร่วมกันกำหนดให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ปัจจัยความสำเร็จของระบบ CABNET? :? ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่จะดำเนินการโดยระบบ CABNET นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ระบบ CABNET สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ผู้ช่วย ปคร. และข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยบุคคลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นผู้ใช้งานระบบ CABNET โดยตรงในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ปคร. มีหน้าที่อะไรในระบบ CABNET? : ในการนำระบบ CABNET มาใช้นั้น ปคร. และผู้ช่วย ปคร. จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นผู้ใช้งานระบบ? CABNET โดยตรง เนื่องจากมีหน้าที่ในการประสานงานให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามแผนหรือเวลาที่กำหนดด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิผล ทั้งการนำเสนอและการประสานขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ CABNET? :
1. ภายนอก
?- ปคร.
?- ส่วนราชการ 20 กระทรวง
?- หน่วยงาน 15 หน่วย? สำนักบริหารกลาง
2. ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
?- สำนักบริหารงานสารสนเทศ
?- กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
?- สำนักนิติธรรม
?- สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
?- สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
?- สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี?
?- สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กระบวนการ CABNET ?:
คู่มือการใช้งาน ปคร.

leveragen

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 08:17

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome