มติคณะรัฐมนตรี 5/2/2556

Tuesday, 05 February 2013 00:00 administrator
Print


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ ? สังคม
?? 4. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
?? 5. การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
?? 6. ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก
?? 7. โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
?? 8. การดำเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ สำหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 08:30