You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 10/6/2556
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 10/6/2556

Tuesday, 11 June 2013 00:00 administrator
Print PDF


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ?.
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
?? 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.
?? 5. ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
?? 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวม 29 ฉบับ
?? 7. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Tuesday, 11 June 2013 08:34

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome