มติคณะรัฐมนตรี 10/6/2556

Tuesday, 11 June 2013 00:00 administrator
Print


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ?.
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
?? 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.
?? 5. ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
?? 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวม 29 ฉบับ
?? 7. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Tuesday, 11 June 2013 08:34