มติคณะรัฐมนตรี 16/9/2557

Thursday, 18 September 2014 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

?? 1. เอกสารที่จะมีการลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
?? 2. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
?? 3. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
?? 4. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Friday, 26 September 2014 05:10