มติคณะรัฐมนตรี 18/11/2557

Wednesday, 19 November 2014 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับ ..) พ.ศ.?.... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมบท)
?? 4. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.?....
(องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม)
?? 5. ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
?? 6. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 7. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.?....
?? 8. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี
Last Updated on Wednesday, 26 November 2014 03:35