มติคณะรัฐมนตรี 13/10/2558

Wednesday, 14 October 2015 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
?? 2. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์?? พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)
?? 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร? (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)]
?? 5. ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 2 ฉบับ
?? 6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
?? 7. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียรัฐเอริเทรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียร่วม 3 ฉบับ
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 22 October 2015 02:59