You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 29/12/2558
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 29/12/2558

Monday, 04 January 2016 00:00 administrator
Print PDF


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จำนวน 4 ฉบับ
?? 2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ....
?? 4. ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ..
?? 5. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยก
ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
?? 6. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน? เขตอำนาจ? และวันเปิดทำการของศาลแขวง
ในจังหวัดมหาสารคาม? พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Monday, 04 January 2016 03:27

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome