มติคณะรัฐมนตรี 2/8/2559

Wednesday, 03 August 2016 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
?? 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
?? 6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ....
?? 7. ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558 รวม 5 ฉบับ
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 03 August 2016 08:02