มติคณะรัฐมนตรี 9/8/2559

Wednesday, 10 August 2016 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..)? พ.ศ. ....???
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 3. มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล (ร่าง
พระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 4 ฉบับ)
?? 4. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ....
?? 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัว
สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
?? 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
?? 7. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลการนำผ่านสินค้าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ
?? 8. ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 10 August 2016 02:20