มติคณะรัฐมนตรี 13/12/2559

Wednesday, 14 December 2016 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับ
การกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)
?? 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 4. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 5. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
?? 6. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559)
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 14 December 2016 08:33