You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 10/1/2560
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 10/1/2560

Wednesday, 18 January 2017 00:00 administrator
Print PDF


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมาย
ขึ้นใหม่ (ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน
3 ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
?? 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง
?? 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ....
?? 5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
?? 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
?? 7. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 18 January 2017 04:41

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome