มติคณะรัฐมนตรี 9/5/2560

Thursday, 11 May 2017 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ...
?? 2. ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียวเหลวทางท่อ พ.ศ. ...
เศรษฐกิจ- สังคม
?? 3. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
?? 4. กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี? และ
นวัตกรรมสำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
?? 5. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทาง
?? 6. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60
?? 7. การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 11 May 2017 02:44