มติคณะรัฐมนตรี 16/5/2560

Monday, 22 May 2017 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 9 ฉบับ
?? 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ....
?? 3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
?? 4. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
?? 5. รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2559
?? 6. ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559
?? 7. การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Monday, 22 May 2017 04:21