มติคณะรัฐมนตรี 6/6/2560

Wednesday, 07 June 2017 00:00 administrator
Print


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ....
?? 2. ร่างพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
?? 3. ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1
?? 4. ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 ? 2564
?? 5. ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 ? 2579
?? 6. แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 ? 2564
?? 7. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564
?? 8. ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา??
?? 9. การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
?? 10. ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ? ดาวคะนอง ? วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 07 June 2017 02:37