You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 27/6/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 27/6/2561

Tuesday, 03 July 2018 07:23 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจำในน่านน้ำ ลำแม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือตำบลใด ๆ พ.ศ. ....

5.  เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....


เศรษฐกิจ- สังคม

6. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกองทุนส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย)

7. เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ำเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

8. เรื่อง  รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย


ต่างประเทศ

9. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย – ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี

10. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา

11. เรื่อง ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

12. เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร

13. เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1

แต่งตั้ง

14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)

15.  เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

16. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

18. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

19. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

20. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ขอลาออกและเกษียณอายุราชการ

21. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

22. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

23. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

24. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

26. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี


Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 07:31

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome