You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 18/12/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 18/12/2561

Thursday, 03 January 2019 07:26 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

1. เรื่องร่างสำนึกศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. )

2. ร่างร่างอนุสัญญาสภาออกตามความในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)

3. เรื่องร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

4. ร่างระเบียบเรื่องสำนักหลักว่าได้ด้วย หัวเรื่อง : หัวเรื่อง: การแก้ไขปฐมวัยความสามารถด้านเหลื่อมล้ำและแก้ไขความสามารถด้านปฐมวัยขัดแย้ง....

5. เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่มีหนังสือและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ2555 ....

6. เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวนสินค้าที่ได้รับและกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกอาณาจักร (ฉบับที่ .. ) ....

7. เรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรางวัลและการมารับทรัพย์สิน พ.ศ. ...

8. เรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ...

9. เรื่องการรักษาความปลอดภัยปลอดภัยไซเบอร์....

 

เศรษฐกิจ - สังคม

10. เรื่องขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนยปี2561 เพิ่มเติม

11. เรื่องขออนุมัติมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)

12. เรื่องการขออนุญาตกระทรวงการคลังรวมกันไม่เกิน 21,000 ล้านบาท

13. เรื่องการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (สินเชื่อนโยบายการพัฒนา: สินเชื่อ DPL)

14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1)

15. เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชาระยะที่ 1

16. เรื่องการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ต่อไปนี้มาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนปรนมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่

17. เรื่องขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้น 1 ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟในช่วงที่สอง

18. เรื่องโครงการห้องเรียนกีฬา

19. เรื่องของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562)

20. เรื่องของขวัญรัฐบาลสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

21. เรื่องของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานปี 2562

22. เรื่องโครงการ“ ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรจากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562

23. เรื่องมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

24. เรื่องโครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน

25. เรื่องของขวัญปีใหม่สำหรับกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

26. เรื่องโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2562

27. เรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับทิศตะวันตกเฉียงใต้ใต้สนามบินสุวรรณภูมิบางพลี - สุขสวัสดิ์ ทางพิถีพิถัน่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

28. เรื่องรายงานการดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องการจัดเตรียมการส่งมอบงานปีใหม่ต้อนรับปีใหม่2562

 

ต่างประเทศ

29. การตกลงกันว่าเป็นความผิดทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น

 

แต่งตั้ง

30. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับรูปทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

31. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

32. เรื่องการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประชุมความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย

33. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงาน ก.พ.ร. )

34. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

35. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)

36. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

37. เรื่องการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

38. เรื่องขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

39. เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

40. เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

41. เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การระหว่างประเทศ

42. เรื่องผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เพิ่มเติม)

43. เรื่องแต่งตั้งกรรมการบำนาญคุณบรรจุในคณะกรรมการสิทธิบัตร

44. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการโบนัสคุณอยู่ในตำแหน่งกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

45. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการโบนัสคุณอยู่ในการอำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลตัวเลขแทนตำแหน่งที่ว่าง

46. ​​เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยการเก็บตัว

47. การรับราชการทหารมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักใหญ่)

48. การรับราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 02:29

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome