You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 25/12/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 25/12/2561

Thursday, 03 January 2019 07:32 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

กฎหมาย

1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความรู้สึกต่อต้าน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...

2. เรื่องร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรม...

3. เรื่องร่างการการเดินอากาศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... (เพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและของมีค่ารวมถึงการซ่อมบำรุง)

4. เรื่องร่างอนุสัญญาที่ให้การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....

5. เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)

6. ร่างการรวมกระทรวงฉบับที่ 11 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ร่างการรวม 11 ฉบับ)

7. เรื่องร่างการรถยนต์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีสำหรับรถ)

8. เรื่องร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าใช้ยานพาหนะยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

9. เรื่องร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ - สังคม

10. เรื่องแผนการเงินระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

11. เรื่องเล็ก ๆ ของนโยบายการเงินประจำปี 2562

12. เรื่องขออนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและการกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2562

13. เรื่องมาตรการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือและช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดคลัง

14. เรื่องการจัดให้บริการโทรศัพท์แห่งชาติหมายเลขข้อสรุปโดยย่อ (หมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเดียว)

15. เรื่องการบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

16. เรื่องแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย2562 ของกระทรวงคมนาคม (คค.)

17. เรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลกำหนด 4 ปีและปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562 (ดศ.)

18. เรื่องการดำเนินการตามแผนการสั่งซื้อของโบราณ (ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปี 2562) (สปน.)

19. เรื่องของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (ปี พ.ศ. 2562)

20. เรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม

21. เรื่องของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน

22. เรื่องแผนการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี2562

 

ต่างประเทศ

23. เรื่องร่างเอกสารการผจญภัยด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง - แม่โขง พ.ศ. 2561 - 2562

24. เรื่องการขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงในระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย

25. การบริจาคเพื่อการกุศลในระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปฏิบัติตามแผนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (แผนเอเชียแปซิฟิก) พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 2561 -. 2573 (ดศ)

26. เรื่องการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี

27. เรื่องร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - รัสเซียครั้งที่ 7

28. เรื่องราวร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย

29. เรื่องการให้กฎการมีส่วนร่วมของสินค้าการค้าเสรีอาเซียน - จีน

30. เรื่องขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน

31. เรื่องการชำระค่าบำรุงสมาชิกภาพการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Center)

 

แต่งตั้ง

32. เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม

33. เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงาน

34. เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการชุดคุณในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

35. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการโบนัสคุณในฐานะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

36. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการโบนัสคุณในตำแหน่งกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ)

37. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการโบนัสคุณอยู่ในตำแหน่งกรรมการ บริษัท ฯ

38. เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรักษาอยู่เสมอปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 02:29

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome