You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 02/01/2562
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 02/01/2562

Thursday, 03 January 2019 07:39 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

1. เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2. เรื่องร่างบำเหน็จบำนาญยกเลิกสำนักงานพัฒนาขีด จำกัด (มหาชน) ....

3. เรื่องร่างบำเพ็ญกำหนดเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะได้รับรางวัลสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสามสนามบิน ....

4. เรื่องร่างบำเหน็จกำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ....

5. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการรับประกันความปลอดภัยทางการเมือง ....

6. เรื่องร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ. ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ

7. ร่างประกาศเรื่องกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่คุณต้องห้ามส่งออก และห้ามนำทางทหารผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....

 

เศรษฐกิจ - สังคม

8. เรื่องการเตรียมการเสนอให้หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

9. เรื่องสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชครั้งที่ 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช)

10. เรื่องโครงการของขวัญประจำปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.)

11. เรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำเชออันต่อเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด ชัยภูมิ

12. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลภาพบุคคลจากฐานข้อมูลลงทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

13. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

14. เรื่องราวประกาศสำนึกในพิธีบรมราชาภิเษก

15. เรื่องประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งพระพิฆเนศบรมราชาภิเษก

16. เรื่องมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

17. โครงการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยและรักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน

 

ต่างประเทศ

18. เรื่อง  สรุปสาระสำคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

19.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

 

แต่งตั้ง

20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)

22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2561

26. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

27. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเบี้ยประกันภัยในคณะกรรมการรักษาสุขภาพแห่งชาติ

28. เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527


ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรีLast Updated on Wednesday, 06 February 2019 02:29

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome