มติคณะรัฐมนตรี 08/11/2554

Wednesday, 09 November 2011 00:00 administrator
Print


มติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง

?? 1. รายงานผลการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
?? 2. ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
?? 3. มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 16 November 2011 08:39