You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 19/12/2554
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 19/12/2554

Tuesday, 20 December 2011 00:00 administrator
Print PDF


กฎหมาย
?? 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.
?? 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
?? 3. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
?? 4. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ?.
เศรษฐกิจ
?? 5. การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
?? 6. การค้ำประกันเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53
?? 7. ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น
สังคม
?? 8. การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
?? 9. รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ต่างประเทศ
?? 10. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
?? 11. ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิวซีแลนด์ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตำรวจจะมีผลบังคับใช้ในวันที่คู่ภาคีกำหนดร่วมกัน
?? 12. การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
?? 13. แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี 2554-2556
?? 14. ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
?? 15. สรุปประเด็นผลการประชุม ?World Economic Forum Annual Meeting of the New Champion in Asia 2011 (Summer Davos) ? ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
?? 16. การมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซอร์เบีย และให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
?? 17. ขออนุมัติจัดกำลังพลกองทัพเรือไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือ Combined Task Forces 151 (CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการ
แต่งตั้ง
?? 18. แต่งตั้ง
???????? (1) แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)
???????? (2) การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ประจำกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Tuesday, 20 December 2011 02:51

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome