มติคณะรัฐมนตรี 13/2/2555

Tuesday, 14 February 2012 00:00 administrator
Print


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
?? 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ?.
?? 4. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ. ?.
?? 5. ร่างพระราชกฤษฎีการะบุทบวงการชำนัญพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์การ
การท่องเที่ยวโลก)
เศรษฐกิจ
?? 6. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ? (เกาะกูด
เกาะหมาก จังหวัดตราด)
?? 7. ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง ? บางแค และช่วงบางซื่อ ? ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง ? สมุทรปราการ
?? 8. ผลการประชุมการทบทวนนโยบายการค้าของไทย (Trade Policy Review) ภายใต้องค์การการค้าโลก?
?? 9. การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
บังกลาเทศ

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 29 February 2012 08:13