มติคณะรัฐมนตรี 28/2/2555

Wednesday, 29 February 2012 00:00 administrator
Print


มติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง
?? 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม)
?? 2. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 29 February 2012 08:11