มติคณะรัฐมนตรี 8/5/2555

Thursday, 10 May 2012 00:00 administrator
Print


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 3. ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
?? 4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
?? 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ
?? 6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าหรือห่อพัสดุไปรษณีย์ในโรงพักสินค้า
?? 7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 10 May 2012 04:29