You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 8/5/2555
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 8/5/2555

Thursday, 10 May 2012 00:00 administrator
Print PDF


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
?? 2. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 3. ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
?? 4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
?? 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ
?? 6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าหรือห่อพัสดุไปรษณีย์ในโรงพักสินค้า
?? 7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 10 May 2012 04:29

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome