มติคณะรัฐมนตรี 28/8/2555

Wednesday, 29 August 2012 00:00 administrator
Print


มติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง
?? 1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ?.) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 [มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure Fund)]
?? 2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารศุกูกและรองรับการออกตราสารศุกูกในรูปแบบใบทรัสต์)
?? 3. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
?? 4. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 02:53