You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 19/12/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 19/12/2561

Thursday, 03 January 2019 04:31 administrator


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยมีสาระสำคัญสรุปได้รับ

มาตรการกำหนดเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ถือเงินในการชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ) ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่ มีภาษีสรรพสามิต) ในช่วงวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนระบบการเก็บเงิน (จุดขาย: POS) สามารถแยกเงินได้ร้อยละ 7 จากสินค้าและบริการที่ได้รับและการชำระเงินเงินจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนโดยระบบเข้าสู่ระบบพร้อม ใช้งานดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 08:33

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome